آیا نظارت های شدید جامعه را اخلاقی تر می کند؟

امریس وستاکات» استاد فلسفه‌ی دانشگاه آلفرد بود.از نظر او نظارت شاید باعث شود ما قوانین را کمتر زیر پا بگذاریم و از ترس تنبیه و توبیخ سراغ کارهای خطا نرویم اما نظارت اجازه‌ی ورزش اخلاقی را از ما دریغ می‌کند و به ما اجازه‌ی کلنجار رفتن بین امیال‌مان را نمی‌دهد. ادامه خواندن “آیا نظارت های شدید جامعه را اخلاقی تر می کند؟”