تبعیض در تربیت، تقلیل گرایی در ارزش ها

همه اندیشمندان مرتبط با تربیت انسان اذعان دارند تربیت، امری تدریجی است و عواملی در این فرآیند سهیم و موثرند. این عوامل در یک نگاه کلی، درون سیستمی و برون سیستمی هستند.

در اوضاع کنونی آموزش و پرورش که همه چیز خاکستری متمایل به تیره دیده می شود ، بسیاری از دست اندرکاران این نهاد، تمایل دارند تا با نگاهی برون سیستمی، علت را از درون به بیرون منتقل کنند. این امر باعث شده تا فرهنگ برون گرا در این نهاد تقویت شده و عوامل و ظرفیت های داخلی، مورد کم توجهی قرار بگیرند. ادامه خواندن “تبعیض در تربیت، تقلیل گرایی در ارزش ها”