تحليل محتواي كيفي در آيين پژوهش

با توجه به اينكه در عمده روش هاي كيفي از روش تحليل محتوا استفاده مي شود اما هنوز توضيح روشني از اين روش وجود ندارد.

متن پيوست تلاش ارزشمندي در اين زمينه مي باشد

تحليل محتواي كيفي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.