كرونا و ارتباطات

كرونا و ارتباط

يكي از عوارض شيوع كرونا، مجبور شدن بخش زيادي از جامعه جهاني، به قرار گرفتن در قرنطينه است.

اين اقدام باعث كاهش ارتباطات فيزيكي و در نتيجه بروز ناراحتي هاي روحي و غلظت بالاي روحيه غمگيني شده است.

با توجه به اينكه هنوز از نظر زماني مشخص نيست انسان چه زماني  بر كوويد ١٩ غلبه پيدا خواهد كرد، پيش بيني مي شود، عوارض روحي و رواني اين ويروس تا مدت ها وجود داشته باشد. اما چند نكته در اين رابطه بايد مدنظر قرار گيرد:

١. بايد بپذيريم عبارت “فضاي مجازي” كاملا نارسا است و بهتر است اين فضا و محيط را ” فضاي ديجيتال” بناميم.امروزه بحث هاي فلسفي جدي در اين فضا صورت مي گيرد و بازتاب بسيار گسترده اي پيدا مي كند و زودتر به گوش جهانيان مي رسد. ضمن اينكه به لحاظ معنا شناختي اصطلاح ” فضاي مجازي ” كاملا نارسا است و فعلا به لحاظ تكنولوژيك بايد آن را “فضاي ديجيتال” ناميد.به عبارتي مهم ترين تفاوت اين فضا و فضاي سنتي ارتباطي انسان، در حوزه فناوري است.

از نظر من ، فضاي ديجيتال همان فضاي ارتباطي معمول انسان است با يك مشخصه:” غلبه تكنولوژي بر تمام شؤون “

٢. وقتي بپذيريم تنها تفاوت فضاي سنتي و فضاي ديجيتال، در سيطره تكنولوژي است، مي توانيم كمي آرام باشيم و ارتباطات قبلي را ادامه دهيم ، به چه صورت؟

اگر قبلا ارتباط را تماس بين انسان ها از منظر كمي فاصله فيزيكي تعريف مي كرديم و بعد فيزيكي تماس را ارتباط مي دانستيم، حالا در دنياي ديجيتال ، مي توانيم ارتباط را دقيقا از منظر انتقال احساس و پيام ، با ابزار تكنولوژيك تعريف كنيم كه در اين صورت، ارتباط همان مفهوم قبل را دارد اما با ابزار متفاوت.

همان گونه كه خريد اينترنتي به سرعت، جايگزين خريد فيزيكي و حضوري مي شود و انسان ها احساس ناراحتي نمي كنند، ارتباط نيز در “دوران  كرونايي” ، وجود دارد و تنها شكل و ابزار آن تغيير مي كند.

٣. بيماري هايي مانند كوويد ١٩، از مشخصات عصر سيطره تكنولوژي بدون ملاحظات زيست محيطي است، پس براي مهار آن ، نيز بايد با ابزار آن، به مهار آن رفت.

ابزار ديجيتال به ما اين امكان را مي دهد، با هوشمندي، اين فراگيري ها را مهار كنيم و به سطح بالاتري از دانش و يادگيري برسيم.

مهم ترين و دقيق ترين عنصر هوشمندي براي مهار ” كرونا ويروس” ، دوري از إحساسات زودگذر سنتي و تبديل تماس هاي فيزيكي به “ارتباطات ديجيتالي ” است.از اين منظر است كه متخصصان پزشكي راه مهار اين ويروس را در قرنطينه و فاصله گذاري اجتماعي مي دانند.

پس هوشمند باشيم و جوانان مراقب سالمندان و بيماران خاص باشند.مراقبت در اين بحران، فاصله گيري از آنان و كمك به آنان با رعايت فاصله گذاري اجتماعي است.

جهان پساكرونا، براي انسان ها و جوامع هوشمند، جهاني با سطح بالاتري از دانش و يادگيري است و براي انسان ها و جوامع غيرهوشمند، جهاني با كلي آلام و درد است.

ماييم كه آينده را انتخاب مي كنيم.

📕 @drtalebzade

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.