وضعيت آموزشي مدارس: آموزش نامطلوب يا تصوير نامطلوب

وضعيت آموزشي مدارس: آموزش نامطلوب يا تصوير نامطلوب

مدتي بود كمتر مطلبي در اين كانال قرار دادم.علت اصلي آن ، تامل روي برخي آمار از وضعيت آموزشي كشور است
بررسي امار كنكور سال ٩٧ و همين طور ٩٦ و ٩٥ بيانگر يك مساله دووجهي است
وجه اول: كنكور، با مقداري اغماض، آينه آموزش و پرورش و كاركرد آموزشي آن مي باشد.علت آن است كه تمام تلاش مدارس ، خانواده ها و دانش آموزان، توفيق در كنكور است و هزينه هاي بسيار زياد معنوي و مادي براي آن صرف مي شود.
همه تلاش مي كنند تا دانش آموزان در كنكور ، با كاركرد بهتر، رتبه بهتري كسب كنند و بتوانند در رشته دلخواه، پذيرفته شوندوجه دوم : كنكور، بيانگر وضعيت ورودي نظام آموزش عالي است.در اينجا مساله ، مقداري متفاوت است
اول اينكه، ورودي آموزش عالي، باعث كاهش كيفيت آن و ناكام ماندن تحقق اهداف ان نظام مي باشد
دوم، تمام سرفصل ها و متون اين نظام، بر أساس ميانگيني از ورودي هايي مي باشد كه حداقل بسيار بالاتر از وضعيت فعلي است.بنابراين، عدم تحقق سرفصل ها و در نتيجه وضعيت علمي كشور، آينده اي نگران كننده را ترسيم مي كند

اما آن مساله اي كه بايد روي آن تامل كرد و بسيار انديشيد چرايي اين وضعيت است.فهم چرايي آن، نكته اي كليدي است و به جاي پرداختن به ظواهر، بايد آن را موشكافي كرد
در اين رابطه، بر أساس تجربه عملياتي در مدرسه و سطوح مديريت مياني آموزش و پرورش و همين طور تدريس در دانشگاه، بسيار با گلسر موافقم كه وجود تصوير مطلوب از معلم و مدرسه ، تاثير قابل توجهي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دارد.
من فكر مي كنم با توجه به تحولات سريع محيطي و تكنولوژيكي، كاركرد مدرسه و معلم دچار اشكال اساسي شده است.نتيجه اين وضعيت، ايجاد تصوير نامطلوب از مدرسه در ذهن دانش آموزان شده و در نتيجه عملكرد تحصيلي دانش آموزان، عليرغم هزينه هاي مادي و معنوي فراوان، بسيار نامطلوب شده است، به عبارتي بين تصوير نامطلوب از مدرسه و عملكرد نامطلوب تحصيلي ، رابطه مستقيم وجود دارد.
همچنين فكر مي كنم، ايجاد تصوير مطلوب از مدرسه، نياز به يك برنامه و تيم استراتژيك دارد
آنچه مهم است همين مساله اخير است، آيا برنامه و تيم متحد استراتژيك وجود دارد؟
در زير اين مطلب، آماري از نتايج كنكور ٩٧ را براي مطالعه قرار مي دهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.